Wyniki wyszukiwania dla:

1936-39 r. – ROZPOCZĘCIE BUDOWY i MURY


ROZPOCZĘCIE BUDOWY NASZEJ ŚWIĄTYNI i STAN SUROWY OBIEKTU – 1936-39 r.

(Z KRONIKI Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie 1929 – 1939, t. 1, str. 60-61, 68, 73, 81, 85, 87, 107. ASIK R. 1506)

2 VII 1936Rozpoczęto roboty przygotowawcze około budowy nowej kaplicy Instytutu Teologicznego. Kierownictwo budowy: inż. arch. Stanisław Filipkiewicz, architekt Marian Gąsowski – Kraków, Rynek Główny 6, tel. 146-86. Pan inżynier Marian Gąsowski mieszka w zakładzie.

21 VII 1936. Odwiedził nasz Instytut ks. J. Mickuń, dobrodziej z Ameryki i był przyjęty przez Przew. ks. Dyrektora i miejscowych przełożonych. Ks. Mickuń złożył większą ofiarę na cele budowy nowej kaplicy. W ciągu sierpnia zostały zatwierdzone przez przełożonych i przez kurię biskupią i magistrat plany kaplicy.

/W tym miejscu znajduje się wycinek z gazety amerykańskiej p.t. –„Wielki i szlachetny dar kapłana polskiego – Ks. Jan Mickuń, proboszcz parafii św. Kazimierza w Shenandoah, Pa. funduje piękną – kaplicę i halę dla biednych Krakowa. – Księża – Salezjanie serdecznie wdzięczni wielkiemu i szlachetnemu fundatorowi”/.

4 IX. Rozpoczęcie robót ziemnych około fundamentów kaplicy. Szczegółowy dziennik budowy prowadzi kierownictwo budowy – p. inż. Gąsowski.

19 IX. Uroczystość „Zakładziny”. Poświecenia fundamentów dokonał Przew. ks. Dyrektor Ignacy Antonowicz wobec zgromadzonych alumnów, przełożonych Instytutu, oraz pracowników zatrudnionych
przy budowie. W pięknym przemówieniu okolicznościowym Przew. ks. Dyrektor wyraził radość z powodu założenia fundamentów pod przyszłą świątynię w chwili, gdy w Hiszpanii burzą i palą kościoły wrogowie Boga i Kościoła.

6 XI. Pierwszy piątek miesiąca […] Przybył do instytutu model kaplicy wraz z korytarzem i domem. Model jest wykonany bardzo starannie i pięknie, budząc podziw wszystkich. […]

1937 r.
4.I.’ 37. Poniedziałek. […]       [ od redakcji: wklejone dwie kartki do kroniki] Powyższe kartki przedstawiają projekt kaplicy od frontu i z tyłu. Wykonane w Zakładach św. Wojciecha w Poznaniu i służyły do korespondencji świątecznej do naszych Dobrodziejów, jako „cegiełka na budowę kaplicy”

6.XI. Budowa kaplicy została doprowadzona do dachu i na froncie nad kaplicą stanął betonowy krzyż. Lecz równocześnie wyczerpał się fundusz ks. Mockunia.
Najczcigodniejszy ks. generał [Piotr Ricaldone] przeniósł na fundusz budowy naszej kaplicy część długów ciążących na obu naszych prowincjach tj. kwotę 10.000 zł płatnych w równej części przez obie inspektorie.

1938 r.

12 II (sic) […] Kaplica została w ciągu zimy przykryta częściowo dachówką, a częściowo blachą. […] Sprowadzono z Ostrzeszowa nową partię dachówki celem wykończenia pokrycia dachówki.

26.III. […] Dach kaplicy został ostatecznie ukończony dnia 26.III

1939 r.
4.I. Środa. Obchodzono rodzinną uroczystość imienin księdza inspektora Adama Cieślara […]
Ksiądz inspektor podziękował za życzenia, a jeszcze bardziej za podarki księży dyrektorów. Około 3.000 złotych, które dozwolą zapoczątkować dalsze prace przy kaplicy […]

[poza pw. zdaniami w Kronice SIT nie ma innych wzmianek o budowie naszego kościoła]

Opracował: ks. dr Robert Bieleń sdb