Wyniki wyszukiwania dla:

Nasza Patronka


 • To dar i przywilej dla każdego z nas
 • To szansa i nadzieja dla słabego i grzesznego człowieka
 • To możliwość naśladowania i otwartego zaangażowania się w życie Kościoła – którego jest Matką i Wspomożycielką
 • To uczenie się prawdziwego świadectwal
  • w uległości i posłuszeństwie Bogu Ojcu
  • w przyjmowaniu Słowa Wcielonego – samego Jezusa Chrystusa
  • w otwarciu się na Ducha Świętego i Jego dary
 • To wreszcie szkoła ewangelizacji i służby drugiemu człowiekowi

Postrzeganie Maryi jako Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa, od początku kultu Maryi, wraz z ufnością w Jej opiekę. Już Św. Efrem, pisze, że „Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”.

Św. Grzegorz z Nazjanzu, uczy, że Maryja jest „nieustanną i potężną Wspomożycielką”.Widzimy, więc, że już chrześcijanie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa doświadczali opieki Wspomożycielki i do Niej się zwracali. Krajem, w którym bardzo żywo rozwinął się kult Wspomożycielki była Bawaria, gdzie czczono Ją od 1624 r w Pasawie.

Oficjalnie po raz pierwszy tytuł ten nadał Maryi papież Pius V po zwycięstwie odniesionym przez chrześcijan nad Turkami pod Lepanto. 7 października 1571 roku. na pamiątkę tego zwycięstwa papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie „Wspomożenie wiernych, módl się za nami”.

Po 12 września 1683 r. gdy król Jan III Sobieski rozgromił pod Wiedniem Turków, jako podziękowanie Matce Boże, papież bł. Innocenty XI w roku 1684 zatwierdził w Monachium, bractwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

Natomiast liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych zostało wprowadzone przez papieża Piusa VII w roku 1815. Pius VII w roku 1814 został uwolniony z więzienia napoleońskiego w Fontainebleau, w którym przebywał pięć lat. Rok później ustanowił dla Rzymu i państwa kościelnego święto Maryi Wspomożycielki Wiernych jako wotum dziękczynne za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich wspomnienie to zostało wprowadzone także w Kościele polskim.

Do rozwoju kultu Maryi jako Wspożycielki Wiernych przyczynili się w dużej mierze Salezjanie. Św. Jan Bosko wybrał w 1865 roku tytuł Wspomożycielki Wiernych dla budowanej świątyni ku czci Matki Bożej w Turynie.

Maryja jest matką ludzkości w porządku łaski. II Sobór Watykański podkreśla tę rolę Maryi, wiążąc ją z Jej udziałem w odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Maryja współpracuje dobrowolnie w dziele zbawienia ludzkości. Matka Jezusa otrzymała dar powszechnego macierzyństwa duchowego. Jej macierzyństwo nie ogranicza się tylko do uczniów, jakby wynikało z „testamentu krzyża” – „Niewiasto, oto Syn Twój” ( J 19, 26).

Obchodząc liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych dziękujemy Bogu, że to On sam ustanowił Ją Wspomożycielką chrześcijan i prosimy, aby Jej przemożne wstawiennictwo przyczyniło się do umocnienia Kościoła. Ta pomoc jest Kościołowi potrzebna, aby cierpliwie i z miłością znosił wszelkie przeciwności i doświadczenia i w ten sposób ukazywał światu misterium Chrystusa, czyli Jego dzieło zbawienia. Dla każdego z nas wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki niech będzie możliwością i drogą uświęcania się, czyli wyzwalania z niewoli grzechów i życia w zjednoczeniu z Bogiem.

Prośmy więc Boga za wstawiennictwem naszej Matki: Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego ustanowił przedziwną pomoc w błogosławionej Dziewicy Maryi; spraw łaskawie, abyśmy możną Jej opieką wsparci, mogli walczyć za życia a przy śmierci osiągnąć zwycięstwo nad nieprzyjacielem dusz naszych. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

NOWENNA TRADYCYJNA do MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH

Dzień I
O Maryjo Najświętsza, potężna Wspomożycielko chrześcijan uciekających się z ufnością do tronu Twego miłosierdzia, usłysz wołanie swojego ludu, który Cię błaga o pomoc potrzebną do ustrzeżenia się od grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących.

K. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
K. Maryjo, Wspomożenie Wiernych,                        L. Módl się za nami.
K. Dozwól nam chwalić Ciebie, o Panno Święta,        L. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił, + spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, * walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień II
O Maryjo Najświętsza, przemożna Królowo i Matko Kościoła, któraś poprzez wieki prowadziła bezpiecznie jego łódź wśród groźnych nawałnic, spraw, aby jak najprędzej znikły wszelkie podziały wśród wierzących i rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz, Twój Syn Jezus Chrystus.

Dzień III
O Maryjo, Matko ukochana, która byłaś potężną Opiekunką Piusa VII i innych papieży aż po dzień dzisiejszy, osłoń płaszczem macierzyńskiej opieki Zastępcę Chrystusa na ziemi Ojca świętego. Ochraniaj go stale wśród różnych przeciwności, rozpalaj w nim żar ducha, bądź mu natchnieniem i przewodniczką, by mógł wszystkich ludzi dobrej woli zjednoczyć w Kościele Chrystusowym.

Dzień IV
O Maryjo, Królowo Apostołów, weź w swą przemożną opiekę biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Wyproś im ducha jedności, doskonałego posłuszeństwa Ojcu świętemu i pałającą gorliwość o zbawienie dusz. Nade wszystko opiekuj się serdecznie misjonarzami, aby ich posługa przyczyniła się do umocnienia Królestwa Bożego na ziemi, do chwały Boga i zbawienia wszystkich w niebie.

Dzień V
O Maryjo Najświętsza, Królowo Męczenników, która za swego życia ziemskiego doświadczyłaś najstraszniejszych cierpień, wzmocnij naszą wolę w wiernej służbie Twojej, abyśmy z odwagą i przekonaniem spełniali swoje obowiązki religijne, okazując się zawsze Twymi wiernymi dziećmi.

Dzień VI
O Maryjo, Wspomożycielko chrześcijan, wyjednaj nam łaskę wytrwania w świętej wierze i zachowania w sobie wolności synów Bożych. Ze swej strony przyrzekamy Ci dołożyć wszelkich starań, by nasze życie było nieustanną ofiarą dla Boga Ojca naszego, ofiarą składaną poprzez Jezusa, Syna Twego, który nam zapewnia wieczne zbawienie.

Dzień VII
O Maryjo Najświętsza, Matko łaskawa i litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy uwalniała lud chrześcijański od klęsk zbiorowych i kar doczesnych, ratuj nas przed zalewem niewiary i swobody obyczajów, wskutek których dusze obojętnieją i oddalają się ud Boga. Utwierdzaj dobrych, wzmacniaj słabych, przywołuj do pokuty zagubionych grzeszników.

Dzień VIII
O Maryjo Najświętsza, Matko najczulsza Swego Boskiego Syna, która, na wieść o Jego zaginięciu, szukałaś Go przez trzy dni i trzy noce ogarnięta trwogą, błagamy Cię, spojrzyj z matczyną miłością na rzesze dzieci i młodzieży. Wspomożycielko niezawodna w sprawach wychowania, prowadź młode pokolenie do Jezusa Chrystusa, dopomagaj mu kształtować się w atmosferze prawdy i miłości, i strzeż je od zagubienia na drogach grzechu.

Dzień IX
O Maryjo, Matko Najdobrotliwsza, któraś była w każdym czasie Wspomożycielką chrześcijan, otaczaj nas swą czułą opieką za życia, a szczególnie w godzinę śmierci, i spraw, abyśmy, kochając i czcząc Cię na ziemi, mogli śpiewać Twoje miłosierdzie w niebie.